УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД обявява обществена поръчка 06 януари 2017

УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД обявява обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия медицинско оборудване за нуждите на „Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова хирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/.”
Процедурата обхваща 2 две обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 /един/ брой апарат за вакуумна терапия на рани, със съответната изисквана окомплектовка и консумативи, за нуждите на „Клиника по кардиохирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други д„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 /един/ брой рентгенов апарат С рамо за инвазивна диагностика, със съответната окомплектовка за нуждите на «Клиника по кардиохирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването“.

Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч., на 09.02.2017 г. Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52А, гр. София – 1431, "Деловодство", тел.: 02 9159444.

Място и дата на отваряне на офертите:
10.02.2017 г., 10,00 ч. Място - Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А.
Номер на преписката в Регистъра на обществените поръчки: 00010-2017-0001
Дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки: 06.01.017г.