УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД обявление за обществена поръчка 18 май 2017

УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД обявление за обществена поръчка с предмет: Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
Място и срок за получаване на офертите: до 16:30 ч. на 21.06.2017 г. Място на подаване на офертите за участие: УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, бул. „Пенчо Славейков" № 52 А, гр. София – 1431, „Деловодство", тел.: 02 9159444.
Място и дата на отваряне на офертите: 22.06.2017 г., 10,00 ч. Място - Зала № 1, партерен етаж на УМБАЛ „Света Екатерина" ЕАД, бул. „Пенчо Славейков" № 52 А.
Номер на преписката в Регистъра на обществените поръчки: 00010-2017-0012
Дата на публикуване на обявлението в „Официалния вестник" на Европейския съюз: 18.05.2017г.
Дата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки: 18.05.2017г.