Днес кметът на Община Каварна Нина Ставрева обсъди проекта на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра с представителите и собственици на ветрогенератори в района и с туристическия бранш. 11 август 2017

Илиян Петков, Йордан Йорданов, Миглена Стоилова – Папазян, Вера Петрова са представителите на сектор „Енергетика“, които ще вземат участие в работните групи за преразглеждане на Интегрирания план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра“, "Калиакра" и " Белите скали". Представителите на сектор „Туризъм“ са инж. Стефка Славова, арх. Иван Димчев, Камен Жейнов - гл. арх. на Каварна, инж. Емил Тасков,адвокат Весела Александрова и Пламен Белчев.

С цел осигуряването на дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени европейски биологични видове и местообитания, всяка държава членка е определила защитени зони по „Натура 2000“. От друга страна, „Натура 2000“ не е система от природни резервати със строг режим, изключващи всякаква човешка дейност — по-голямата част от земята е частна собственост и основното изискване е да се осигури такова стопанисване, което да е устойчиво развито в екологично и икономическо отношение.
По време на срещата бе потвърдено общото становище, че трябва да бъде намерен разумен компромис между екологията, грижата за ценните животински и растителни видове и икономическия просперитет и поминъка на на жителите на Крайморска Добруджа.

Участниците в срещата подчертаха, че успешният резултат на тази кампания за преразглеждане на очертанията на „Натура 2000“ в района на „Комплекс Калиакра“, „Калиакра“ и „Белите скали“ и преразглеждане на Интегрирания план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра“, "Калиакра" и " Белите скали" изисква изграждането на национална позиция и сътрудничество между всички заинтересовани институции и техните представители в релевантните международни структури – Европейска комисия, Европейски парламент, международни екологични организации.